slider

Naxios Το πρώτο blog των Κυκλάδων

Naxios

Ενημερωση για το Αίτημα απόσυρσηςτης Τροποποίησης του ΟΕΥ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου


Θέμα: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Π.Ν.Αι.
Σχετ: Το με α.π. οικ.6041/11-06-2024 έγγραφο σας για παροχή απόψεων
Κάθε τροποποίηση του οργανισμού πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη βελτίωση του τρόπου
λειτουργίας του συνόλου της Περιφέρειας.
Με την πρόταση που μας αποστείλατε επιχειρείται η διαμόρφωση μίας εντελώς νέας δομής
οργάνωσης και λειτουργίας της Περιφέρειας. Θα περιμέναμε λοιπόν να είχε ζητηθεί η άποψη
των υπηρεσιών και να συγκληθεί η γνωμοδοτική επιτροπή σύνταξης σχεδίου τροποποίησης
του Οργανισμού (με επικαιροποίηση μελών) η οποία εγκρίθηκε με τη με αρ. 122/2019
απόφαση του δικού σας Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΗΦΞ7ΛΞ-Μ4Ζ) για αυτόν
ακριβώς τον λόγο.
Δηλαδή για την επεξεργασία του σχεδίου τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου ώστε να προχωρήσετε στη συνέχεια στα επόμενα βήματα (Περιφερειακή
Επιτροπή και εισήγηση προς Περιφερειακό Συμβούλιο).
Δυστυχώς, για άλλη μία φορά επιλέγετε να κινηθείτε με τον γνωστό τρόπο λειτουργίας σας,
καθώς χωρίς την παραμικρή ενημέρωση, ετοιμάζατε κρυφά και μεθοδικά την ολική
αναδιοργάνωση - αποδιοργάνωση της δομής της Περιφέρειας.
Έτσι, με απαξίωση, θεωρώντας τη γνώμη των Εργαζομένων στην Περιφέρεια ως τυπική
διαδικασία, ζητήσατε ει δυνατόν μέσα σε 5 μέρες να σας απαντήσουμε για κάτι που κάποιοι
επεξεργάζονταν μήνες.
Κατόπιν συλλογικών διαδικασιών (ενημέρωση όλων των μελών για αποστολή απόψεων,
Γενική συνέλευση στις 16.06.2024) επί του σχεδίου του ΟΕΥ, οι συνάδελφοι έχουν αποστείλει
σωρεία παρατηρήσεων, από τις οποίες αναδεικνύονται τα προβλήματα δυσλειτουργίας από
την εφαρμογή του νέου Οργανισμού. Ενδεικτικά και κατ' ελάχιστον εντοπίζονται τα ακόλουθα:
 Δυσχεραίνεται η εξυπηρέτηση των πολιτών με την κατάργηση των περιφερειακών
τμημάτων καθώς με την προτεινόμενη τροποποίηση ακυρώνεται ο αποκεντρωτικός ρόλος
των Επαρχείων και μετατρέπονται σε Περιφερειακά ΚΕΠ. Πλέον όλα τα αιτήματα των
πολιτών θα μεταφέρονται στη κεντρική διεύθυνση για ενέργειες με δυσανάλογες
καθυστερήσεις
 Σε πολλές περιπτώσεις καταπατείται η ισχύουσα νομοθεσία για τη δομή και τις
αρμοδιότητες συγκεκριμένων διευθύνσεων (π.χ. ΦΕΚ 6574/Β/31-12-2001, ν.4635/2019, ν.
4412/2016)

2
 Εντοπίζονται σοβαρά θέματα νομιμότητας αρμοδιοτήτων που καθιστούν αδύνατη την
εκτέλεση καθηκόντων έως και αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων από διαφορετικές
διευθύνσεις με κραυγαλέο παράδειγμα την πολιτική προστασία
 Παραβιάζονται διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα (π.χ. θεσμοθέτηση παράλληλων
καθηκόντων, παράκαμψη ιεραρχίας, κ.α.)
 Η αναφορά για εξοικονόμηση χρημάτων (της τάξης των 180.000 ευρώ) από την
κατάργηση τμημάτων (έδρες και επαρχεία) είναι τουλάχιστον ιλαρό επιχείρημα, καθώς
δημιουργούνται επιπλέον διευθύνσεις άνευ ουσιαστικού αντικειμένου (με πρόσθετα
επιδόματα διευθυντών) οι οποίες προϊδεάζουν για φωτογραφικές τοποθετήσεις
 Ο πραγματικός αριθμός υπαλλήλων που υπηρετούν την τρέχουσα στιγμή στις ΠΕ
Κυκλάδων είναι μικρότερος από αυτούς που αναφέρονται στο σχέδιο του ΟΕΥ, ενώ θα
είναι αδύνατο να υλοποιήσουν τον προτεινόμενο σχεδιασμό
 Καταργείται ο ρόλος της χωρικής αρμοδιότητας με άμεση συνέπεια τη μείωση του
ελεγκτικού μηχανισμού του Δημοσίου προς όφελος ιδιωτών
Το κυριότερο όλων όμως είναι ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η νησιωτικότητα και οι
ιδιαιτερότητες που πηγάζουν από αυτή. Για πρώτη φορά αντιμετωπίζεται η Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου, σαν να είναι Περιφέρεια της ηπειρωτικής Ελλάδας (άλλωστε οι
συντάξαντες του Σχεδίου Οργανισμού έχουν χρησιμοποιήσει ως πρότυπο τον Οργανισμό της
Περ. Κεντρικής Μακεδονίας).
Κάθε τροποποίηση του ΟΕΥ, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, αναγνώριζε τις πρωτεύουσες των
Νομών Κυκλάδων (Σύρο, Έδρα Περιφέρειας) και Δωδεκανήσου (Ρόδο) ως ισότιμα διοικητικά
κέντρα και αυτό απεικονιζόταν με την πλήρη αντιστοίχιση των υπηρεσιών σε
Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Με αυτήν τη θέση, και για λόγους καλύτερης λειτουργίας,
συντάσσονταν οι Σύλλογοι Κυκλάδων και Δωδεκανήσων.
Ως συμπέρασμα, με την προτεινομένη Τροποποίηση του Οργανισμού το μόνο που
επιτυγχάνεται είναι η υποβάθμιση των υπηρεσιών των Κυκλάδων, με την πολυπόθητη
από γνωστούς κύκλους μεταφορά του κέντρου αποφάσεων αποκλειστικά στη Ρόδο.
Μπροστά στην επίτευξη αυτού του στόχου, δεν σας ενδιαφέρει καθόλου η κατάργηση
περιφερειακών τμημάτων και η υποβάθμιση μείζονος σημασίας υπηρεσιών στις Κυκλάδες
(υγείας, περιβάλλοντος, τεχνικών έργων, αναπτυξιακού προγραμματισμού, αγροτικής
οικονομίας κ.λπ.) βάζοντας σε άμεσο κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία, την πρωτογενή παραγωγή,
την υλοποίηση έργων υποδομών, την οδική ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος
φυσικού και ανθρωπογενούς.
Σε όλο αυτό τον ορυμαγδό προφανώς και δεν ενδιαφερθήκατε καθόλου για τις συνέπειες που
θα έχουν αυτές οι αλλαγές σε εμάς τους εργαζομένους στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, που θα κληθούμε να εργαστούμε σε ένα εργασιακό περιβάλλον
πολύ χειρότερο από το ήδη προβληματικό όπως το έχετε διαμορφώσει. Που το μόνο που θα
καταφέρει θα είναι και οι λίγοι εναπομείναντες να ψάχνουν πως θα φύγουν από την
Περιφέρεια. Αντί να δώσετε κίνητρα να παραμείνουν υπάλληλοι ή και να έλθουν, με τον
κατατεθειμένο σχέδιο τροποποίησης του οργανισμού προσφέρετε αντικίνητρα για την
παραμονή μας.
Υπάρχουν ήδη αντιδράσεις και από άλλους κλαδικούς εκπροσώπους εργαζομένων στα
Δωδεκάνησα που ζητούν άμεσα την απόσυρση αυτού του επικίνδυνου Οργανισμού.
(Πρόεδρος ΠΟΓΕΔΥ Δωδεκανήσου: Απαράδεκτο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού της
Περ. Νοτίου Αιγαίου)
Καλούμε τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, τους Επάρχους και τους
Περιφερειακούς Συμβούλους των Κυκλάδων να αντιδράσουν επιτέλους στην
σχεδιαζόμενη υποβάθμιση.
Με το παρόν έγγραφο μας απαιτούμε ως εκπρόσωποι των εργαζομένων στις Π.Ε
Κυκλάδων την απόσυρση του θέματος από την Περιφερειακή Επιτροπή της
17 ης .06.2024.
 Για την παροχή της γνώμης μας, προς το Περιφερειακό Συμβούλιο και όχι προς την
Περιφερειακή επιτροπή όπως απαιτείται από το άρθρο 241 του 3852/2010 που
τροποποιήθηκε με το άρθρο 215 του 4555/2018, προκειμένου να συμβάλλουμε ουσιαστικά
στην τροποποίηση του Οργανισμού, απαιτούμε την ενεργοποίηση της προαναφερόμενης

3
γνωμοδοτικής επιτροπής, και την ανταπόκρισή σας στις παρατηρήσεις που θα σας
αποστείλουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Προειδοποιούμε δε για άσκηση κάθε πρόσφορου μέσου σε περίπτωση που επιδείξετε
αδιαφορία στα δίκαια αιτήματά μας.
Ως πρώτο βήμα, προχωρούμε άμεσα σε προειδοποιητική στάση εργασίας σήμερα Δευτέρα
17-06-2024 από τις 13:00, την ώρα συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Δεν υπάρχουν σχόλια: