slider

Naxios Το πρώτο blog των Κυκλάδων

Naxios

Η πρόταση του υπ. Παιδείας για συγχωνεύσεις και καταργήσεις οργανικών μονάδων

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ρεπορτάζ:esos.gr

Συγχωνεύεις και καταργήσεις οργανικών μονάδων προβλέπει κείμενο προτάσεων που , απέστειλε το υπ. Παιδείας σήμερα στις ομοσπονδίες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΟΙΕΛΕ), στον Σύλλογο Εργαζομένων και την Ομοσπονδία Υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στα Παιδαγωγικά Τμήματα όλων των Πανεπιστημίων της χώρας, ζητώντας να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι την Παρασκευή, 10/12/2010.Ειδικότερα το κείμενο των προτάσεων του υπ. Παιδείας , έχει ως εξής:
Αναβάθμιση της διοίκησης της εκπαίδευσηςΗ υφιστάμενη κατάσταση

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αντανακλά τη γενικότερη εικόνα της δημόσιας διοίκησης, η οποία στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό και ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά και από την αναποτελεσματικότητα και τις υψηλές περιφερειακές ανισότητες. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα παραμένει, παρά τις όποιες θεσμικές βελτιώσεις, ένα συγκεντρωτικό σύστημα, αφού ελάχιστες ουσιαστικές αρμοδιότητες διοίκησης έχουν μεταφερθεί σε τοπικό-σχολικό επίπεδο. Η εκπαιδευτική πολιτική παράγεται μόνο στην κορυφή της πυραμίδας της διοίκησης (Υπουργείο). Πλήθος εγκυκλίων και νόμων ρυθμίζουν κυρίως κεντρικά και την παραμικρή λεπτομέρεια της λειτουργίας της σχολικής μονάδας, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για την ανάπτυξη δημιουργικών πρωτοβουλιών και στερώντας το σύστημα από την απαραίτητη ευελιξία και προσαρμοστικότητα μέσα σε ταχύτατα μεταβαλλόμενες συνθήκες. Οι παραπάνω διαπιστώσεις ενισχύονται από τη δημιουργία ενός πληθωριστικού και πολύπλοκου συνόλου οργάνων και λειτουργιών με ιδιαίτερες δυσκολίες στην άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας και διαχείρισης.

Άλλα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συστήματος είναι η πλημμελής επικοινωνία, διασύνδεση και συντονισμός στο εσωτερικό του λόγω των πολλών επιπέδων διοίκησης, ο διεκπεραιωτικός ρόλος των στελεχών και ιδιαίτερα των διευθυντών των σχολικών μονάδων, το γεγονός ότι οι δεσμευτικές κεντρικές αποφάσεις λειτουργούν κάποιες φορές ως άλλοθι αδράνειας, καθώς και η περιορισμένη παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε επίπεδο σχολικής μονάδας.Βασικές αρχές και επιδιώξεις

Η αναδιοργάνωση, ο εξορθολογισμός και η αναβάθμιση του συστήματος οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά, την ιστορία και τις εμπειρίες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, την ευρωπαϊκή εμπειρία, αλλά και το σχετικό επιστημονικό - ερευνητικό και εμπειρικό υλικό, με βάση το οποίο έχουν αναπτυχθεί πλούσια κριτική και προτάσεις. Πρέπει επίσης να βασίζεται στις, διεθνώς αποδεκτές ως αποτελεσματικές αρχές της αποκέντρωσης, της υπευθυνότητας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της ποιότητας και της οικονομικότητας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επίτευξη της αποτελεσματικής λειτουργίας του εκπαιδευτικού μας συστήματος προϋποθέτει:

* Ενίσχυση του επιτελικού και εποπτικού ρόλου του υπουργείου και σαφή προσδιορισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργάνων διοίκησης της εκπαίδευσης.
* Περιορισμό των επιπέδων διοίκησης και διαμόρφωση απλής και ευέλικτης δομής σε λειτουργική αντιστοιχία με το εκπαιδευτικό σύστημα.
* Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και ενίσχυση του ρόλου των περιφερειακών δομών διοίκησης της εκπαίδευσης στη λήψη και υλοποίηση σημαντικών αποφάσεων.
* Ενίσχυση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας και της δυνατότητάς της να προγραμματίζει, να οργανώνει, να υλοποιεί, να αξιολογεί το έργο της.
* Αποτελεσματικό συντονισμό των δομών και υπηρεσιών στήριξης και επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης του εκπαιδευτικού έργου και της σχολικής μονάδας.
* Οικονομία μέσων, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, ολοκλήρωση ηλεκτρονικής σύγκλισης, απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών.Σε επίπεδο Κεντρικής Υπηρεσίας (ΚΥ), ο οργανισμός του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. αποτελείται από:

* 5 Γενικές Διευθύνσεις, 4 Ενιαίους Διοικητικούς Τομείς και 2 Ειδικές Υπηρεσίες
* 40 Διευθύνσεις (εκ των οποίων 9 ανεξάρτητες)
* 148 Τμήματα και 7 γραφεία.

Το σκεπτικό της αναδιοργάνωσης της ΚΥ βασίζεται στους παρακάτω άξονες:

* Ενίσχυση των Διευθύνσεων στον επιτελικό, σχεδιαστικό και ελεγκτικό τους ρόλο, με παράλληλη αποκέντρωση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων τους.
* Ενοποίηση των υπηρεσιών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. λειτουργική διάκριση και διαφοροποίηση) στις κατά το δυνατόν λιγότερες οργανικές μονάδες (π.χ. των υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν θέματα της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης, αυτών που αντιμετωπίζουν θέματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, των υπηρεσιών οικονομικής διαχείρισης, των υπηρεσιών με μελετητικό προσανατολισμό).
* Κατάργηση υπηρεσιών των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται σε επιτελικούς εποπτευόμενους φορείς ή στο επίπεδο της περιφέρειας.Σε επίπεδο περιφερειακών δομών, το σύστημα είναι αναπτυγμένο σε τέσσερα επίπεδα (Περιφερειακή διεύθυνση, Διεύθυνση Εκπαίδευσης σε επίπεδο νομού, Γραφείο Εκπαίδευσης σε επίπεδο επαρχίας, και Σχολική Μονάδα).

Στο επίπεδο της περιφέρειας προτείνεται:

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης αποτελεί βασικό κύτταρο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, μέσω μεταφοράς αρμοδιοτήτων οι κυριότερες από τις οποίες είναι:

* η εξειδίκευση των εθνικών πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο,
* η εξειδίκευση και η υλοποίηση των στόχων της εθνικής στρατηγικής για την επιμόρφωση,
* η οργάνωση και η στήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης,
* η λήψη αποφάσεων για την ίδρυση, οργάνωση, προαγωγή, συγχώνευση μεταφορά και μετατροπή σχολικών μονάδων.

Στο επίπεδο του νομού η ύπαρξη δύο επιπέδων διοίκησης καθιστά το σύστημα δυσλειτουργικό, ενώ ο αριθμός των υφισταμένων δομών διοίκησης είναι υπερβολικά μεγάλος (450 δ/νσεις και γραφεία), διαμορφώνοντας ένα εξαιρετικά υψηλό κόστος λειτουργίας (ενοίκια κτιρίων, στελέχη, διοικητικοί υπάλληλοι και αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί). Παράλληλα, το σύστημα επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης και στήριξης του εκπαιδευτικού έργου απαρτίζεται από στελέχη και δομές (Σχολικούς Συμβούλους, Υπεύθυνους Π.Α, ΠΟΛ, Α.Α, ΓΡΑΣΕΠ, ΓΡΑΣΥΠ, ΚΕΣΥΠ, ΚΕΔΔΥ, ΚΠΕ,Π.Ε.Κ.) που δεν λειτουργούν με ξεκάθαρους όρους, συντονισμένα και συντεταγμένα σε ένα λειτουργικό και ιεραρχικό πλαίσιο με ξεκάθαρο προσανατολισμό στο στόχο.

Προτείνεται:

* - Αναδιοργάνωση, εξορθολογισμός, ενίσχυση και συντονισμός του συστήματος επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης και στήριξης του εκπαιδευτικού έργου,
* - Σύσταση ενιαίας δομής και υπηρεσιακής λειτουργίας υποστήριξης για την Α/θμια και Β/θμια,
* Κατάργηση των Γραφείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης και περιορισμός των επιπέδων διοίκησης από 2 σε 1,
* Ενοποίηση των δομών (διοικητικών και καθοδηγητικών - υποστηρικτικών) που αντιμετωπίζουν κοινά θέματα Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της 9χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης,
* Εξορθολογισμός της οργανωτικής δομής των Περιφερειακών Υπηρεσιών και βέλτιστη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού,
* Βέλτιστη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων (μείωση των ενοικιαζόμενων κτιρίων που στεγάζουν τις περιφερειακές υπηρεσίες, συστέγαση όπου είναι δυνατό κ.λ.π.).Στο επίπεδο της Σχολικής Μονάδας, η ενίσχυση της αυτονομίας της και η μετατροπή της σχολικής μονάδας από φορέα με αποκλειστικά εκτελεστικές αρμοδιότητες σε φορέα γόνιμης υποδοχής και συνδιαμόρφωσης της εκπ/κής πολιτικής αποτελεί κεντρική επιδίωξη. Η απόδοση αυξημένης αυτονομίας στις ΣΜ και η αύξηση των αρμοδιοτήτων των διευθυντών των σχολικών μονάδων καθιστά απαραίτητη τη λήψη μέτρων όπως:

* Η ευθύνη των οργάνων να συνοδεύεται με την αντίστοιχη εξουσία για την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων,
* Άρση των επικαλύψεων αρμοδιοτήτων του Δ/ντή με το Σύλλογο Διδασκόντων και τα λοιπά συλλογικά όργανα,
* Επανεξέταση του διδακτικού ωραρίου των διευθυντών των σχολείων,
* Ενίσχυση των ΣΜ με ειδικούς, οι οποίοι θα καλύπτουν ομάδες σχολείων (ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός),
* Απόδοση ουσιαστικού ρόλου και αποφασιστικών αρμοδιοτήτων σε συλλογικά όργανα,
* Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των συλλογικών οργάνων,
* Ενίσχυση της αυτονομίας των ΣΜ στον προϋπολογισμό και τη διαχείριση των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες με βάση τις ανάγκες και τον προγραμματισμό της ΣΜ, όπως προκύπτει από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης,
* Εξορθολογισμός ωραρίου εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης,
* Ενοποίηση – συγχώνευση ΣΜ,
* Ενίσχυση των θεσμών κοινωνικής λογοδοσίας.

Η ΝΔ για την αναδιοργάνωση της διοικητικής δομής του εκπαιδευτικού συστήματος

Ρεπορτάζ:esos.gr

Η Υπεύθυνη του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Α΄ Αθηνών, κα Ελίζα Βόζεμπεργκ, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το περιεχόμενο του κειμένου εργασίας για την “αναδιοργάνωση της διοικητικής δομής του εκπαιδευτικού συστήματος”, που δημοσιοποίησε, σήμερα, το Υπουργείο Παιδείας, για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, προοιωνίζεται δραματικές αλλαγές σε καίριους τομείς της εκπαίδευσης και στις εργασιακές σχέσεις των λειτουργών της.

Παρότι γενικόλογο, το κείμενο αποτελεί προπομπό δυσμενέστατων εξελίξεων, με ανυπολόγιστες συνέπειες στην ποιότητα της δημόσιας Παιδείας.

Η Νέα Δημοκρατία είχε εγκαίρως καλέσει την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να εξαιρέσουν την Παιδεία από την πολιτική της λιτότητας.

Αντ’ αυτού, το Υπουργείο ζητεί τώρα από τους εκπαιδευτικούς, στους οποίους οφείλει περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ - σύμφωνα και με τα στοιχεία της ΟΛΜΕ - να καταθέσουν τις θέσεις τους επί του αόριστου κειμένου που δημοσιοποίησε και μέσα από το οποίο διαφαίνεται -μεταξύ άλλων- αύξηση του ωραρίου εργασίας δασκάλων και καθηγητών.

Καλούμε, για άλλη μια φορά, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να επιδείξει τη δέουσα σοβαρότητα και να αλλάξει πολιτική, προτού ο χώρος της Παιδείας και η χώρα, γενικότερα, εισπράξουν τα επίχειρα της πολιτικής που ακολουθείται»

Το μη χειρότερα μοιάζει σαν ευχή χωρίς αντίκρισμα μια και η φαιδρότητα δεν έχει πια όρια!!!!!


Γράφει ο Γιάννης Πρεβενιός
e-mail: prevejohn@yahoo.gr


Το ακούσαμε και αυτό διά στόματος του κ. Καρατζαφέρη και δεν το πιστεύαμε!!!
Μοιάζει εξωφρενική αλλά είναι αληθινή η πρόταση του για μπουκάρισμα των ελεγκτικών οργάνων στα διάφορα κέντρα διασκέδασης, σφράγισμα των εισόδων για να μη ξεφύγουν οι μεγαλοπαράνομοι!... και έλεγχος των θαμώνων (με τα χέρια πάνω στο τραπέζι) για το ποιοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι!!! Όποιοι δε εντοπίζονται, θα πρέπει να λογοδοτούν μια και ο κ. Καρατζαφέρης θεωρεί ότι όσοι διασκεδάζουν ....
τις μεταμεσονύκτιες ώρες είναι ανίκανοι προς εργασία την επόμενη μέρα!!! Επίσης προτείνει όσοι πετούν καλάθια με λουλούδια στις τραγουδίστριες (με τα μπούτια) θα πρέπει να υπόκεινται σε εξονυχιστικό φορολογικό έλεγχο!!!

κ. Καρατζαφέρη κάποιος φίλος που άκουσε τα λεγόμενα σας πέταξε στην παρέα την ατάκα να μη σας δίνουμε και πολύ σημασία μια και είστε κουτσουλημένος από περιστέρι.(σε κάποια Θεοφάνεια) Θυμάμαι μάλιστα ότι τότε μεταξύ σοβαρού και αστείου το είχατε εκλάβει ως θεϊκό σημάδι!!!
Να πούμε και μη χειρότερα αν και νομίζω ότι δεν μπορούν να υπάρχουν, αλλά επιτρέψτε μου να σας υποβάλω δυο ουσιώδες ερωτήματα που αφορούν τις τόσο σοβαρές προτάσεις σας!!!!!!!!!!!!
1ον Αν κάποιος δημόσιος υπάλληλος διασκεδάζει ξημερώματα Σαββάτου η Κυριακής, μετράει για την Δευτέρα;
2ον Οι κράχτες των μαγαζιών που ρίχνουν λουλούδια ή
ανοίγουν σαμπάνιες για να παρασύρουν και άλλους να κάνουν το ίδιο θα υπόκεινται
σε φορολογικό έλεγχο;

Επίσης θα σας έλεγα για καλύτερο έλεγχο να προτείνετε να μαρκάρουν τους δημοσίους υπαλλήλους με μια φωσφοριζέ γραμμή στο κούτελο για να τους εντοπίζετε από μακριά στο ημίφως των νυκτερινών κέντρων!!!

Τελειώνοντας θέλω να σας πω ότι κάποια στιγμή και η φαιδρότητα πρέπει να έχει κάποια όρια και καλό είναι να δείξετε επιτέλους και λίγο σεβασμό σε αυτούς που παραπλανήθηκαν και σας ψήφισαν περνώντας σας για σοβαρό!!!

Γιατί ο διοικητής της ΑΤΕbank, κ. Πανταλάκης "κρατάει κλειδωμένα" τα στοιχεία για τα "τοξικά" ομόλογα της Τράπεζας

«Μπορεί οι ευθύνες να μην είναι οικογενειακές, όταν όμως αποδυναμώνουν το "μανατζάρισμα" ενός κρατικού λειτουργού.... αποτελούν βαρίδι !»

Σε δημοσίευμα της εφημ.Παρασκήνιο [7.5.10-σελ.19], τίθενται ορισμένα ερωτήματα, κυρίως από το "βαθύ ΠΑΣΟΚ" , προς τον σημερινό διοικητή της ΑΤΕbank, κ. Πανταλάκη για «φερόμενη» καθυστέρηση διερεύνησης της γνωστής υπόθεσης των δομημένων ομόλογων, που έχει να κάνει με την ΕΜΠΛΟΚΗ κοντινού προσώπου της οικογενείας του.


ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ:


«Μπορεί οι ευθύνες να μην είναι οικογενειακές, όταν όμως αποδυναμώνουν το "μανατζάρισμα" ενός κρατικού λειτουργού.... αποτελούν βαρίδι !


Κύριε διοικητά της ΑΤΕbank, κ. Πανταλάκη, σε αυτή τη φάση δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με τις αιχμές που αφήνουν εναντίον σας οι συνδικαλιστικές παρατάξεις των εργαζόμενων της τράπεζας για τις "παλινωδίες" κατά την υποτιθέμενη διαιτησία στις αυξήσεις του προσωπικού, τα "πισωγυρίσματα" στη χρηματοδότηση του ταμείου υγείας και τις "ύποπτες" αποσύρσεις των άκρως ανταγωνιστικών προϊόντων του ομίλου, αλλά δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε σχετικά με τις φήμες που "οργιάζουν" την τελευταία περίοδο και προέρχονται περισσότερο από το «βαθύ ΠΑΣΟΚ» και λιγότερο από την "επάρατο ΝΔ".


1)Αληθεύει ότι, ενόψει της Εξεταστικής για διερεύνηση της υπόθεσης των δομημένων ομόλογων, δεν έχετε ακόμη αποστείλει στην επιτροπή τεκμηρίωσης του κόμματός σας το ΣΥΝΟΛΟ των στοιχείων που αφορούν στην επενδυτική "συμπεριφορά" της πρώην "γαλάζιας διοίκησης" σε προϊόντα υψηλού ρίσκου ;


2)Με αφορμή τις διαρροές για επικείμενη πώληση, συγχώνευσή σας με άλλες κρατικοδίαιτες τράπεζες, έχετε υπολογίσει σε πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι λογιστικές ζημίες από τα " τοξικά" προϊόντα και σε πόσες δεκάδες εκατομμύρια οι προμήθειες προς τρίτους ;


3) Είναι γεγονός ότι η φερόμενη καθυστέρησή σας έχει να κάνει με την ΕΜΠΛΟΚΗ κοντινού προσώπου της οικογενείας σας(με αρχικό επιθέτου από "Π"), το οποίο "μετατέθη" ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ επί ΝΔ από την χρηματιστηριακή εταιρεία του ομίλου στο dealing room της τράπεζας με ενασχόληση στα ομόλογα, έτσι ώστε να ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΕΙ να υπογράψει τουλάχιστον δυο από τις «περίεργες» συναλλαγές των δομημένων ομολόγων της; Ελπίζουμε οι πληροφορίες μας, αν και διασταυρωμένες, είτε να έχουν κάποια δόση υπερβολής, είτε να προέρχονται από κακεντρεχείς που θέλουν να σας υπονομεύσουν, γι αυτό και αναμένουμε τις διευκρινήσεις σας προκειμένου να ξεκαθαρισθεί πλήρως το θέμα.»


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ .


-Την οργή του Απ. Κακλαμάνη προκάλεσε ανακοίνωση της ΑΤΕ.


Την έντονη αντίδραση του Απόστολου Κακλαμάνη προκάλεσε ανακοίνωση της Αγροτικής Τράπεζας, με ημερομηνία 4 Δεκεμβρίου. Με την ανακοίνωση η τράπεζα προσφέρει πλήρη κάλυψη στις ενέργειες και πολιτικές του τέως προέδρου της, Δημήτρη Μηλιάκου. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρόεδρος της Βουλής τονίζει ότι στην περίπτωση που ήταν σε γνώση ή υπό την έγκριση του νέου διοικητή της ΑΤΕ, Θ. Πανταλάκη, θα αποσύρει τη θετική ψήφο για τον διορισμό του. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ….ΣΤΟ

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=109779

Γενική συνέλευση 01/12/2010 στη Σχολή Ουρσουλινών

Εναλλακτική Δημοτική Κίνηση “Πολίτες για τα Νησιά μας” πραγματοποίησε χθες 01/12/2010 γενική συνέλευση στο Πολιτιστικό Κέντρο της Σχολής Ουρσουλινών.
Συζητήθηκε η μορφή της οργανωτικής δομής της Κίνησης και ψηφίστηκε ο κανονισμός λειτουργίας της. Εκλέχτηκε 14μελής γραμματεία με 7 τακτικά και 7 αναπληρωματικά μέλη.
Δημιουργήθηκαν θεματικές επιτροπές Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Τουρισμού, Ποιότητας ζωής, Παραγωγικών Δραστηριοτήτων και χωρικές επιτροπές για την ορεινή Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες.
Έγινε συζήτηση για τον οδικό χάρτη - προγραμματισμό των πολιτών για τα νησιά μας στο πρώτο δίμηνο στο νέο Δήμο και στην κοινωνία.
Θέκλα Κύζη - Χατζηανδρέου, γιατρός
Νάξος, 02/12/2010
Από τη γραμματεία της Κίνησης

Αργόμισθη δημοσιογράφο στο ΑΠΕ είχε διορίσει την τραπεζοϋπάλληλο γυναίκα του ο Παπαγιάννης!!

“Εμείς εδώ κάνουμε δημοσιογραφία”, “δεν είμαστε λαμόγια”, “δεν παίρνουμε κρατικό χρήμα”, “αποκαλύπτουμε τη διαπλοκή”. Αυτές κι άλλες πολλές βαρύγδουπες εκφράσεις χρησιμοποιεί ο κ . Γ. Παπαγιάννης από το “Αποκαλυπτικό Δελτίο” του αλλά και “καλυμμένα” από το Fimotro του. Επειδή όμως, καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια, που λέει κι ο λαός μήπως να μας απαντήσει το εξής: Η σύζυγος Παπαγιάννη, υπάλληλος στη Eurobank γιατί σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο ΑΠΕ βρέθηκε στις λίστες των εργαζόμενων εδώ και δύο χρόνια αλλά ποτέ δεν είχε πατήσει το πόδι της στο κτίριο της Λ. Αλεξάνδρας;

Και μόλις έγινε η αποκάλυψη η κ. Παπαγιάννη πήγε σα να μη συμβαίνει τίποτε στο ΑΠΕ για να κάνει τη δημοσιογράφο!! Για τέτοιο θράσος μιλάμε!!
Ωραίο θέμα για τον “Αποκαλυπτικό Δελτίο” δε συμφωνείτε κ . Παπαγιάννη, αδέκαστε δημοσιογράφε;

ΥΓ. Αλλά δε φταις εσύ ρε "φίλε" , εσύ την πάρτη σου κοιτάς... αλλά ήθελα να 'ξερα ΠΟΙΟΣ ΜΑΛΑΚ@@ ΤΗΣ ΝΔ ΤΗ ΔΙΌΡΙΣΕ...Συνελήφθησαν τέσσερις για την απόπειρα ληστείας

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ


Πριν από λίγη ώρα το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου εξιχνίασε την απόπειρα ληστείας που έγινε σήμερα το πρωί στο Ταχυδρομείο Νάξου.
Οι συλληφθέντες είναι δυο Έλληνες, πατέρας και υιός, ένας Σύριος και ένας Ιρακινός.
Συμφωνά με πληροφορίες ο ένας Έλληνας φύλαγε τσίλιες και ο άλλος έκανε την απόπειρα ληστείας.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια ιδιαίτερα στους άντρες της Ασφάλειας και στον Διοικητή του A/Τ Νάξου και σε όλο το προσωπικό του τμήματος για την γρήγορη εξιχνίαση της υπόθεσης που είχε προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στους κόλπους της Ναξιακής κοινωνίας.Συνεληφθη και ενας πεμπτος ναξιακης καταγωγης και συγεκριμενα απο τον Κυνιδαρο που ειναι και ο εγκεφαλος της σπειρας.Συμφωνα με πληροφορειες στο σπιτι που ειχαν νοικιασει στη χωρα της ναξου βρεθηκε αλλο ενα οπλο και μια μοτοσυκλετα .

Σύντροφοι να τον χαίρεστε : Συμφώνησε σε μειώσεις μισθών έως 12%

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSA_9wmfLapEPAF6v0gdsUc4XNEpijYNZfmm0ZoBSC-RR8_T2iDΤο δικό του παραδάκι, πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο, πέφτει κανονικά... οπότε χαλαρά μπορεί να κόψει από τους ταλαίπωρους μακάκες 10-12% για να εξυπηρετήσει τους εργοδότες του και να γίνει βουλευτής:

«Σε συμφωνία τεσσάρων σημείων για τις συμβάσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, με αιχμή τις επιχειρησιακές, σε εφαρμογή του μνημονίου κατέληξαν χθες οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZGiv49beRprTA-A_vrGfcVHtMMQF1jD7n1j6yYG57BU7W7qS0_wΣε μια μυστική ουσιαστικά συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ στα γραφεία του ΣΕΒ μετά τη ματαίωση της προγραμματισμένης νωρίς το απόγευμα συνάντησης στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης λόγω του αποκλεισμού του κτηρίου από το ΠΑΜΕ, οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων κατέληξαν σε συμφωνία. Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Χρήστος Παναγόπουλος, φέρεται να συμμετείχε στη συνάντηση, αν και κύκλοι της ΓΣΕΕ το διέψευδαν. Η συμφωνία, που δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπει:

- Οι επιχειρησιακές συμβάσεις να συνάπτονται για ορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια (ένας συν ένας χρόνος).

- Η μείωση των αποδοχών να μην ξεπερνά το 12%.

- Να προβλέπεται ρήτρα ότι οι επιχειρήσεις που θα προχωρούν σε σύναψη επιχειρησιακών συμβάσεων δεν θα προχωρούν σε απολύσεις.

- Να μην ισχύσει η κατάργηση της επέκτασης των συμβάσεων σε κλάδους που δεν εκπροσωπούνται στις διαπραγματεύσεις.
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»
Δεξί Εξτρέμ

Ζήτησε αναβολή του Δημοτικού Συμβουλίου!

Επικαλούμενος το ΑΡΘΡΟ 93 παράγραφος 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων περί αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου όπου αναφέρει ρητά ότι: «Έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης», ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Μανώλης Μαργαρίτης θα ζητήσει τη αναβολή του Δημοτικού Συμβούλιου Νάξου που είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010.
Και αυτό γιατί ο κ. Μαργαρίτης θεωρεί ότι κανένα από τα θέματα της ημερησίας διάταξης δεν κρίνεται επείγον και θα πρέπει να συζητηθούν από το νέο δημοτικό συμβούλιο που θα αναλάβει την 1η Ιανουαρίου 2011. Η ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου