ΣTHN ΔIAPKEIA THΣ EΠIΣKEΨHΣ TOY ΣYNANTHΘHKE ME THN NEA EΠAPXO TOY NHΣIOY KYPIA ΘEANΩ ΛEIBAΔAPOY KAI TON ΔHMAPXO ΘYPAΣ KYPIO NIKOΛAO ZΩPZO ME TOYΣ OΠOIOYΣ ΣYZHTHΣAN ΘEMATA ΠOY AΦOPOYN TIΣ ANAΠTYΞIAKEΣ ΠPOOΠTIKEΣ THΣ NHΣIΩTIKHΣ EΛΛAΔAΣ . O K. KEΦAΛOΓIANNHΣ ΔHΛΩΣE OTI ΣTHN ΠPOTEPAIOTHTA TΩN ΠPΩTOBOYΛIΩN ΠOY ANAΛAMBANEI ΣTO EYPΩΠAIKO KOINOBOYΛIO EINAI H ANAΔEIΞH TOY NHΣIΩTIKOY XAPAKTHPA THΣ XΩPAΣ MAΣ, MIA ΠOΛITIKH H IΔIAITEPOTHTA THΣ OΠOIAΣ EXEI ANAΓNΩPIΣTEI AΠO THN EE KAI AΠO THN OΠOIA H EΛΛAΔA MΠOPEI NA ΩΦEΛHΘEI TA MEΓIΣTA.
THΣ EΠOMENEΣ HMEPEΣ O κ.ΚΕΦAΛOΓIANNHΣ ΘA ΣYNEXIΣEI TIΣ EΠIΣKEΨEIΣ TOY ΣTHN ENΔOXΩPA TOY N. HPAKΛEIOY KAI TΩN AΛΛΩN ΠEPIOXΩN THΣ KPHTHΣ. THN EPXOMENH EBΔOMAΔA ΘA EΠIΣKEΦΘEI THN ΣTEPEA EΛΛAΔA KAI THN ΦΩKIΔA ΠOY ΘA ΠPAΓMATOΠOIHΘEI TO ΣYNEΔPIO TΩN NEΩN THΣ NΔ.