Blogger Gadgets

slider

Το gmail του naxios

Στείλτε μας Ειδήσεις-Σχόλια-Παρατηρήσεις-Αρθογραφία Στο email - naxios.blogspot.com@gmail.com Naxios Το πρώτο blog των Κυκλάδων Η φωνή της ΝΑΞΟΥ.

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019

Πράσινο για τα νησιά, το οποίο είναι ένα από τα πιο δύσκολα συστήματα για την αποφυγή περιβαλλοντικών επιπτώσεων.


Presentato il Global Index per misurare i progressi delle isole verso un futuro sostenibile
4 ΏΡΕΣ ΠΡΙΝ · ΔΗΜΌΣΙΑ
Greening the Islands mostra i risultati di un test di un nuovo sistema di misurazione della salute ambientale applicato su due isole.
Il Greening the Islands Awards premia i migliori progetti messi in campo a Pantelleria (Italia), Naxos (Grecia), Malta e Helgoland (Germania).


Le piccole isole che vogliono compiere progressi reali e misurabili nel passaggio a un modello sostenibile di sviluppo e turismo possono ora utilizzare una serie di indicatori globali per progredire verso un futuro più verde.

L'indice globale sviluppato dall'Osservatorio di Greening the Islands assegna un punteggio per le prestazioni delle piccole isole sulla base di una serie di indicatori tecnici che misurano l'efficacia delle azioni realizzate. Due analisi, incentrate sulle isole di Helgoland in Germania e sulle isole Egadi, sono state presentate alla sesta conferenza internazionale di Greening the Islands in associazione con la Commissione delle Isole della CRPM, tenutasi a Palermo, Italia. L'evento ha visto anche il riconoscimento di cinque progetti innovativi per le isole sostenibili, realizzati a Malta (due premi), Naxos (Grecia), Pantelleria (Sicilia) e Helgoland (Germania).

Il Global Index valuta le prestazioni delle isole sulla base di un questionario compilato dai comuni insulari e incentrato su cinque temi: energia (energia elettrica e termica), acqua (produzione, distribuzione e trattamento), mobilità (veicoli elettrici, mobilità marina e relative infrastrutture), rifiuti (raccolta e trattamento differenziato) e protezione ambientale. Il Global Index è una parte fondamentale del lavoro dell'Osservatorio Greening the Islands per promuovere le migliori pratiche di soluzioni tecnologiche innovative sulle isole a livello internazionale, esercitando pressioni per lo sviluppo di un quadro legislativo che faciliti la transizione verso modelli sostenibili e incoraggiando processi di autorizzazione più semplici per i progetti green.


L'evento di Palermo ha riunito circa 150 partecipanti e ha visto la partecipazione di 40 relatori provenienti da istituzioni internazionali e italiane, aziende, università e isole di tutta Europa. L’appuntamento di Palermo è stato organizzato in collaborazione con la Commissione delle Isole della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime (CRPM) e con il sostegno di Enel X, Energy Everywhere, Axpo, Hitachi, la Camera di Commercio di Corfùe UNIEM.

Durante la giornata è stata presentata l’anteprima del rapporto 2019 dell'Osservatorio GTI e le opportunità di finanziamento pubblico e privato dei progetti insulari. Le istituzioni europee e le associazioni industriali sono state impegnate in un dibattito sul ruolo delle isole nell'ambito dei piani nazionali dell'UE per l'energia e il clima (NECP).

"La buona notizia è che l'urgente necessità di passare a un'economia più sostenibile sulle isole presenta non solo sfide ma anche opportunità significative", ha detto Gianni Chianetta, Direttore di Greening the Islands. "È essenziale che gli stakeholder isolani abbiano una metodologia rigorosa per valutare dove si trovano oggi e misurare i progressi. Il GTI Global Index aiuta anche a identificare le azioni e le iniziative innovative che possono fare la differenza nel migliorare l'ambiente e quindi ottenere un punteggio migliore".

Splendida tenuta di Zibibbo sull'isola di Pantelleria

"I rappresentanti dei governi regionali insulari e dell'industria dovrebbero continuare a lavorare fianco a fianco" ha detto Davide STRANGIS Direttore Esecutivo della CRPM. "Dobbiamo condividere i dati e capitalizzare le ultime tecnologie e soluzioni innovative". I prossimi mesi saranno cruciali, poiché verranno prese decisioni chiave sul futuro delle politiche dell'UE sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sull'economia circolare. La collaborazione tra i responsabili politici, il mondo accademico e l'industria produrrà sicuramente raccomandazioni congiunte che la Commissione delle Isole della CRPM e Greening the Islands utilizzeranno per massimizzare le opportunità e collocare le isole in cima alla nuova agenda politica dell'UE nel periodo di programmazione post 2020.

Il Global Index è stato testato su due isole situate a due estremità opposte dell'Europa: Helgoland nel Mare del Nord e l'arcipelago delle isole Egadi nel mediterraneo. La valutazione ha dimostrato che Helgoland è nel complesso un'isola virtuosa e potrebbe beneficiare di un ulteriore sviluppo della mobilità marina elettrica, del riutilizzo dell'acqua per scopi non potabili e potenzialmente di un parco eolico. Le isole Egadi trarrebbero vantaggio da un'attenzione all'energia, all'acqua e alla mobilità attraverso azioni quali la promozione di impianti solari sul tetto e di un impianto fotovoltaico di medie dimensioni supportato da un sistema di stoccaggio, la riduzione delle perdite d'acqua e la riprogettazione di soluzioni di mobilità.

Doppio premio all'isola di Malta: Energia e Mobilità

Queste isole e le molte altre che cercano di adottare soluzioni sostenibili per migliorare la qualità della vita possono trarre ispirazione dai progetti che hanno vinto il Greening the Islands Awards 2019. Il premio, giunto alla V edizione, ha riconosciuto le soluzioni più innovative, votate da una prestigiosa giuria internazionale la cui valutazione si è basata su criteri qualitativi e quantitativi. I vincitori dell'edizione 2019 dei premi sono stati:
  • Nella categoria Energia: PANTELLERIA (Italia) per lo studio di un sistema a energia rinnovabile per un impianto di dissalazione per elettrodialisi (ED). L’impianto è alimentato direttamente da un sistema ibrido fotovoltaico/eolico, senza la presenza di un accumulo intermedio di energia. L'unità ED può a sua volta essere utilizzata come dispositivo di produzione di acqua potabile e come sistema di accumulo di energia a gradiente di salinità.
  • Nella categoria Mobilità: MALTA per i suoi centri di trasporto multimodale sostenibile (SMITHs). Il concetto SMITH collega una serie di servizi di trasporto intermodale sostenibile concentrati in una determinata area per ridurre l'uso di veicoli ICE e ridurre l'inquinamento (ad esempio autobus, servizi di traghetto e condivisione di auto elettriche, furgoni elettrici, motociclette elettriche e biciclette).
  • Nella categoria Rifiuti: NAXOS (Grecia) per il progetto Green Kiosk. L'iniziativa ha comportato l'installazione e la dimostrazione di nove unità prototipo per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani in località remote. L'innovativo sistema è stato studiato per adattarsi alle esigenze del territorio e aumentare i tassi di riciclaggio attraverso la raccolta differenziata, la compressione e l'imballaggio di diversi tipi di rifiuti riciclabili.
  • Nella categoria Acqua: HELGOLAND (Germania) per l'ottimizzazione dell'approvvigionamento di acqua potabile. Come parte dell'obiettivo dell'isola di diventare un'isola a emissioni zero entro il 2020, l'ente locale ha realizzato un'ottimizzazione energetica olistica dell'approvvigionamento di acqua potabile che ha portato a un consumo energetico quasi dimezzato e al risparmio di 204 tonnellate di emissioni di CO2 all'anno.
  • Nella categoria Public Awareness: MALTA per l'Istituto CSR - Insieme per la sostenibilità. Con il finanziamento di HSBC, l'iniziativa ha riunito gli stakeholder per comprendere meglio gli ideali e i principi della sostenibilità in un corso di un giorno che copre il risparmio idrico, il consumo energetico, la gestione e la riduzione dei rifiuti e lo sviluppo sostenibile.
Palermo, 17 ottobre 2019
Greening the Islands è un'iniziativa internazionale senza scopo di lucro che ha lo scopo di stimolare il lavoro collettivo e promuovere le migliori pratiche in materia di energia, acqua, mobilità, rifiuti, agricoltura, turismo e ambiente in generale per la valorizzazione di piccole isole e località remote, attraverso conferenze, forum online, webinar e un osservatorio.
www.greeningtheislands.net | @GTIslands

Membri della giuria (partendo da sinistra): Helmut Morsi, Salvatore Vinci, Gianni Chianetta (non è membro della giuria), Giuseppe Sciacca, François Alfonsi, George Kremlis.

La giuria degli Awards di Greening the Islands: François Alfonsi, Member of ITRE Committee, European Parliament; Georges Kremlis, Honorary Director - Directorate General for the Environment, European Commission - Active Senior responsible for circular economy in the islands; Helmut Morsi, Adviser to the Director and Coordinator for Innovation, European Commission, DG MOVE-B; Giovanni Ruggeri, Chairman Observatory on Tourism for Islands Economy; Giuseppe Sciacca, Executive Secretary Conference Peripheral Maritime Regions Islands Commission; Konstantina Toli, Senior Programme Officer, Global Water Partnership – Mediterranean.

La Conferenza delle regioni periferiche marittime riunisce circa 160 regioni di 25 Stati membri dell'Unione europea e non solo. La CRPM, che rappresenta circa 200 milioni di persone, si batte a favore di uno sviluppo più equilibrato del territorio europeo. Opera sia come think tank sia come gruppo di pressione per le Regioni. Si concentra principalmente su coesione sociale, economica e territoriale, politiche marittime, trasporti e accessibilità, clima ed energia e politiche migratorie.
www.cpmr.org| @CPRM_Europe

Ufficio stampa:
Nazionale:
Cecilia Bergamasco
Per la Sicilia: Alexandra Buzzi
e-mail:
press@greeningtheislands.net

Δεν υπάρχουν σχόλια :