Blogger Gadgets

slider

Το gmail του naxios

Στείλτε μας Ειδήσεις-Σχόλια-Παρατηρήσεις-Αρθογραφία Στο email - naxios.blogspot.com@gmail.com Naxios Το πρώτο blog των Κυκλάδων Η φωνή της ΝΑΞΟΥ.

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


*«Πορεία οριστικών φορολογικών ελέγχων των ανέλεγκτων* «Ληξιπρόθεσμες Οφειλές»
*«Επαναπατρισμός Κεφαλαίων»

*«Συγχώνευση των ΔΟΥ»

-ΕΡΩΤΗΣΗ
Θέμα: «Ληξιπρόθεσμες Οφειλές»

Παρά τις συνεχείς φοροεπιδρομές και την αύξηση των φορολογικών συντελεστών, τα δημόσια έσοδα -όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του Προϋπολογισμού- εξακολουθούν να........ παρουσιάζουν κάθετη πτώση.
Πιο συγκεκριμένα, Τα καθαρά έσοδα του εξαμήνου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2011, αποκλίνουν σταθερά από τον προβλεπόμενο στον Προϋπολογισμό στόχο κατά 3,26 δις € ή 13 %!, ενώ η υστέρηση των εσόδων για το ίδιο εξάμηνο, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2010 αγγίζει το 8,3 % ή 1,98 δις €, έναντι ετήσιου στόχου για αύξηση κατά 8,5%!

Την ίδια στιγμή, οι συσσωρευμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογουμένων προς το Υπουργείο Οικονομικών, αυξάνονται συνεχώς. Επισημαίνεται, ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από άμεσους και έμμεσους φόρους και από μη φορολογικά έσοδα που τον Οκτώβριο του 2009 ήταν περίπου 31 δισ. ευρώ, σήμερα έχουν ξεπεράσει, όπως επισημαίνουν τα στοιχεία του περασμένου Ιουνίου, τα 41 δισ. ευρώ. Κατόπιν τούτου:

ΕΡΩΤAΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Που οφείλεται η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τα τελευταία 2 χρόνια ;
2. Ποιο ήταν το ακριβές ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών την 31/12/2009, 31/12/2010 και 30/6/2011 ;
3. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να πετύχει τη μείωσή τους ;


-ΕΡΩΤΗΣΗ
Θέμα: «Επαναπατρισμός Κεφαλαίων»

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 18 του Ν.3842/2010 (Κίνητρα για τον επαναπατρισμό των κεφαλαίων), προβλέπεται ότι: «….Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα μπορούν να μεταφέρουν, μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κεφάλαια για τα οποία συνέτρεχε είτε υποχρέωση δήλωσής τους είτε υποχρέωση καταβολής φόρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις στην ημεδαπή και τα οποία βρίσκονται στην αλλοδαπή, σε προθεσμιακό λογαριασμό κατάθεσης στην Ελλάδα, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον καταβάλουν φόρο με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των καταθέσεων που μεταφέρουν, κατά το χρόνο της μεταφοράς. Αν τα κεφάλαια παραμείνουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή, οφείλεται φόρος με συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%) πάνω σε αυτά. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, τα εισαγόμενα κεφάλαια πρέπει να υπάρχουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.

Με την παρ. 19 του άρθρου 21του Ν. 3943/2011, η ανωτέρω διάταξη αντικαθίσταται ως εξής:

«…..Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα μπορούν να μεταφέρουν ή να δηλώσουν μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2011, κεφάλαια για τα οποία συνέτρεχε είτε υποχρέωση δήλωσής τους είτε υποχρέωση καταβολής φόρου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, στην ημεδαπή και τα οποία βρίσκονται στην αλλοδαπή, σε προθεσμιακό λογαριασμό κατάθεσης στην Ελλάδα, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον καταβάλουν φόρο με συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%) επί της αξίας των καταθέσεων που μεταφέρουν, κατά το χρόνο της μεταφοράς, ή προκειμένου περί καταθέσεων που παραμένουν κατατεθειμένες στην αλλοδαπή, επί της αξίας των καταθέσεων κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Κατόπιν τούτου:


ΕΡΩΤAΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Ποιο είναι το ύψος των κεφαλαίων που επαναπατρίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3842/2010 ;
2. Ποιο είναι το ύψος των κεφαλαίων που επαναπατρίστηκαν – μέχρι σήμερα - με τις διατάξεις του Ν. 3943/2011 ;-ΕΡΩΤΗΣΗ
Θέμα: «Συγχώνευση των ΔΟΥ»

Σύμφωνα με πρόσφατο Πόρισμα της Επιτροπής για την Αναδιοργάνωση των Φορολογικών Περιφερειακών Υπηρεσιών (Μάιος 2011), προβλέπεται η συγχώνευση – κατάργηση ΔΟΥ σε διάφορους νομούς της Ελλάδας, με στόχο την εξοικονόμηση δαπανών, καθώς και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

Ωστόσο, κατά τη σύνταξη της μελέτης, δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί υπόψη κριτήρια γεωγραφικά, οικονομικά και πληθυσμιακά, που να τεκμηριώνουν την όποια αναδιοργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών. Κατόπιν τούτου:

ΕΡΩΤAΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Πορίσματος ;
2. Ποια θα είναι η τελική δομή των ΔΟΥ, μετά από την πλήρη εφαρμογή των συγχωνεύσεων – καταργήσεων ;
3. Προτίθεται το Υπουργείο Οικονομικών, κατά την εφαρμογή του Πορίσματος, να λάβει υπόψη τα διάφορα γεωγραφικά, οικονομικά και πληθυσμιακά κριτήρια της χώρας ;-ΕΡΩΤΗΣΗ
Θέμα: «Πορεία οριστικών φορολογικών ελέγχων των ανέλεγκτων χρήσεων»


Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Δ.ΕΛ.1059085 εξ 2011/ 14.04.2011 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά την Συγκρότηση 32 Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου, προβλέπεται: «…η διενέργεια οριστικού φορολογικού ελέγχου όλων των ανέλεγκτων χρήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε 1747 φυσικά πρόσωπα τα οποία επιλέχθηκαν από την 4η Ομάδα του Έργου «Πρόγραμμα υλοποίησης κατά της φοροδιαφυγής 2010-2011» με χρήση της εφαρμογής στόχευσης του συστήματος Elenxis και τα οποία δεν δήλωσαν ως όφειλαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 (Ν. 2238/1994), εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ΄ Πηγή), από πώληση ακινήτων αποκτηθέντων με αγορά ή ανέγερση».

Ωστόσο, μετά από διάστημα τριών μηνών, δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία υλοποίησης, καθώς και τα αποτελέσματα της ανωτέρω απόφασης. Κατόπιν τούτου:

ΕΡΩΤAΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί μέχρι σήμερα από το αρμόδιο Υπουργείο ;
2. Ποια είναι τα ποσά των φόρων που έχουν βεβαιωθεί μέχρι σήμερα και πόσα από αυτά έχουν εισπραχθεί ;

Δεν υπάρχουν σχόλια :