Blogger Gadgets

slider

Το gmail του naxios

Στείλτε μας Ειδήσεις-Σχόλια-Παρατηρήσεις-Αρθογραφία Στο email - naxios.blogspot.com@gmail.com Naxios Το πρώτο blog των Κυκλάδων Η φωνή της ΝΑΞΟΥ.

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Αντιδήμαρχος Αντιπάρου, με απόφαση Δημάρχου, ο κ. Γιάννης Βασιλόπουλος


Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Δημάρχου Αντιπάρου Αναστάσιου Φαρούπου σύμφωνα με την οποία ο κ. Γιάννης Βασιλόπουλος, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας του δήμου, ορίζεται Αντιδήμαρχος Αντιπάρου για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Αναλυτικά η απόφαση και οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στον κ. Γιάννη Βασιλόπουλο.

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου
και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Αντίπαρος 08/09/2014
Αρ. πρωτ.: 3628

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αρ.193

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου Φαρούπος Δ. Αναστάσιος αφού έλαβε υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
• Την υπ’ αριθ. 15150 / 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
• Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Αντιπάρου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 1211 κατοίκους.
• Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ2395β/25-09-2013)
• Την αρ. 08/10-02-2014 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής .
• Την μοναδική προσφορά της ημερήσιας εφημερίδας Κυκλάδων ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Ορίζει τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Αντιπάρου, με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2014- 2016, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βασιλόπουλο Ιωάννη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικώνκαι των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων
ii. Υπογράφει τις αποφάσεις Δημάρχου επιβολής προστίμων και τελών, τα διαβιβαστικά και ενημερωτικά έγγραφα προς τους πολίτες και τις αρμόδιες υπηρεσίες που αφορούν την Οικονομική υπηρεσία, εκτός από τους βεβαιωτικούς καταλόγους , ΦΕΚ 114Α’/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α’/1959. ΕΣ Τμ. VII 175/2007.
2. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
- την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα
των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
- την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου.
-Υπογράφει τα Πιστοποιητικά για την εγγραφή στα Δημοτολόγια (γέννησης, οικογενειακής κατάστασης κ.λπ.), στα μητρώα αρρένων, πλησιέστερων συγγενών κ.λπ. που εκδίδονται με βάση έγγραφα στοιχεία, που υπάρχουν στα αρχεία του Δήμου μας,
- την έκδοση και υπογραφή των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας
- την τέλεση γάμων
- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
- τη λειτουργία των ΚΕΠ
- τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
- Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση φωτοαντιγράφων από διάφορα έγγραφα, που είτε υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου μας είτε προσκομίζονται από τους πολίτες, για το σκοπό αυτό.
- Σε συνεργασία με τον Δήμαρχο την παραλαβή και υπογραφή κάθε είδους εγγράφων, ως και κάθε άλλο έγγραφο που αφορά το Δήμο.
- Τον έλεγχο της αλληλογραφίας του Δήμου και το email.
- την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
3. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως
- τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας).
4. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου -τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
- Τη χορήγηση αδειών κοινόχρηστου χώρου.
- την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
- τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων,την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
- την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).
- γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
5. Δημοτικής Συγκοινωνίας
- Κυκλοφοριακού και ιδίως:
- Τη Δημοτική- αστική συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.
- τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.
- τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

2. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

3. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βασιλόπουλος Ιωάννης που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

4. Στην περίπτωση που ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του θα ασκούνται από τον Δήμαρχο.

5. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην ημερήσια εφημερίδα των Κυκλάδων ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ (ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε) με ΑΦΜ: 094216277, και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα antiparos.gr και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

6. Η σχετική πίστωση της συγκεκριμένης δαπάνης συνολικού ποσού 190,47 ευρώ υπάρχει στον ΚΑΕ 00-6463.002, η δέσμευση του οποίου έχει γίνει με την αρ. ΑΑΥ 72/24-01-2014 και η επικύρωση της με την αρ 08/10-02-2014 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας.

7. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος δικαιούχου Κοινή Γνώμη με ποσό 190,47ευρώ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΦΑΡΟΥΠΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :